mac

class KeyState(calculation_rate=None, keycode=0.0, minimum=0.0, maximum=1.0, lag=0.2, **kwargs)

Bases: UGen

classmethod kr(keycode: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 0.0, minimum: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 0.0, maximum: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 1.0, lag: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 0.2) KeyState
property keycode : SupportsFloat | UGenMethodMixin
property lag : SupportsFloat | UGenMethodMixin
property maximum : SupportsFloat | UGenMethodMixin
property minimum : SupportsFloat | UGenMethodMixin
class MouseButton(calculation_rate=None, minimum=0.0, maximum=1.0, lag=0.2, **kwargs)

Bases: UGen

A mouse-button tracker.

>>> supriya.ugens.MouseButton.kr()
MouseButton.kr()
classmethod kr(minimum: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 0.0, maximum: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 1.0, lag: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 0.2) MouseButton
property lag : SupportsFloat | UGenMethodMixin
property maximum : SupportsFloat | UGenMethodMixin
property minimum : SupportsFloat | UGenMethodMixin
class MouseX(calculation_rate=None, minimum=0.0, maximum=1.0, warp=0.0, lag=0.2, **kwargs)

Bases: UGen

A mouse cursor tracker.

MouseX tracks the y-axis of the mouse cursor position.

>>> supriya.ugens.MouseX.kr()
MouseX.kr()
classmethod kr(minimum: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 0.0, maximum: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 1.0, warp: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 0.0, lag: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 0.2) MouseX
property lag : SupportsFloat | UGenMethodMixin
property maximum : SupportsFloat | UGenMethodMixin
property minimum : SupportsFloat | UGenMethodMixin
property warp : SupportsFloat | UGenMethodMixin
class MouseY(calculation_rate=None, minimum=0.0, maximum=1.0, warp=0.0, lag=0.2, **kwargs)

Bases: UGen

A mouse cursor tracker.

MouseY tracks the y-axis of the mouse cursor position.

>>> supriya.ugens.MouseY.kr()
MouseY.kr()
classmethod kr(minimum: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 0.0, maximum: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 1.0, warp: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 0.0, lag: SupportsFloat | UGenMethodMixin = 0.2) MouseY
property lag : SupportsFloat | UGenMethodMixin
property maximum : SupportsFloat | UGenMethodMixin
property minimum : SupportsFloat | UGenMethodMixin
property warp : SupportsFloat | UGenMethodMixin